صفحه دانلود خبرنامه انجمن اپک – دی ماه 1400


شماره چهار: ((باید به سمت پروژه های ذخیره سازی برویم و میدان های گازی را فعال کنیم))


برای دریافت آن بر روی متن

خبرنامه دی ماه 1400 

و یا آیکون زیر کلیک نمائید: