عنوان خبر نامه حقوقی
تاریخ انتشار: ۹۳/۷/۵
شرح مختصر:

برای مشاهده اخبار حقوقی و عضویت در خبر نامه موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت به آدرس زیر مراجعه نمایید.

خبرنامه حقوقی موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت

http://www.didehbaan.com/

عنوان ماده 95 قانون تجارت
تاریخ انتشار: ۹۰/۴/۱
شرح مختصر:

ماده 95 قانون تجارت اشعار میدارد:

«در اسم شرکت {با مسوولیت محدود} باید عبارت (با مسوولیت محدود ) قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود. اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچیک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او دراسم شرکت قید شده درمقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی خواهد داشت.»

قسمت اول ماده 95 قانون تجارت ضمانت اجرای عدم قید عبارت «با مسوولیت محدود» را تضامنی محسوب شدن شرکت در مقابل اشخاص ثالث دانسته است. این ضمانت اجرا دارای آثار مهمی است از جمله در حق مراجعه طلبکاران به شرکای ضامن در صورت مازاد بودن دیون شرکت بر دارایی آن و در مورد اثر ورشکستگی شرکاء بر شرکت و بالعکس آثار آن بارز تر است.

قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی – محمد دمرچیلی – صفحه 96