اساسنامه

مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/5/28

به نام خدا
انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای مهندسی و پیمانکاری
نفت ، گاز و پتروشیمی

مقدمه

به منظور گسترش همکاری و تبادل اطلاعات با دولت در اجرای طرحهای مربوط به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، تأمین و حفظ حقوق و منافع شرکتهای مهندسی و پیمانکاری صنایع فوق الذکر، ارتقای کمی و کیفی کارهای اجرائی، تلاش در جهت بهبود و اعتلای کیفیت مدیریت و مهارت فنی کارکنان، جمع آوری اطلاعات وآمار جهانی مربوط به آخرین پیشرفت های اجرائی در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی، پیگیری اهداف مربوط به صدور خدمات فنی و مهندسی،  همکاری با دولت از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی در جهت تدوین قوانین جدید و منطبق با واقعیت های کاری در کشور، تلاش در رفع نارسائیها در تمامی گستره های مدیریتی و تقویت مبانی صداقت در انجام کار و مسؤولیت ها، انجمن صنفی مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی که منبعد در این اساسنامه انجمن صنفی خوانده می شود با امید به عنایت پروردگار تاسیس گردیده که  اساسنامه قبلی آن  به شرح آتی اصلاح و تصویب شده است:

فصل یکم 

 کلیات

ماده 1 – هدف :

            در اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه انجمن‌های صنفی و به منظور حفظ حقوق، دفاع از منافع مشترک حرفه‌ای، بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی، کوشش در بالا بردن سطح آگاهی‌های اعضا، این انجمن صنفی بموجب مقررات قانونی و رعایت حفظ منافع جامعه تشکیل می‌گردد .

انجمن صنفی شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت ، گاز و پتروشیمی تلاش در راستای تحقق جایگاه آرمانی و انجام تعهدات اصولی زیر را رسالت خود می داند :

الف – گسترش ارتباط و تداوم و تحکیم پیوند و همبستگی بین اعضاء صنف شرکتهای مهندسی و پیمانکاری صنعت نفت با یکدیگر از یکسو و با مسؤولین و ارکان صنعت نفت  و سایر ارگانها و نهادهای کشور از سوی دیگر به منظور ایجاد انگیزه و بستر مناسب برای رشد و اعتلای حرفه مهندسی و اجرایی در کشور از طریق توسعه و ارتقاء خلاقیت و دانش و فرهنگ حرفه ای اعضاء و افزایش توانمندیهای لازم به نحوی که اتکای به نیروهای داخلی برای اجرای طرحهای توسعه در کشور روز به روز افزونتر شده و نهایتاً منجر به رفع نیاز و خودکفایی ملی در عرصه مهندسی و اجرای طرحها و پروژه های صنعت نفت گردد .

ب – کوشش در جهت ارتقاء شأن و منزلت حرفه مهندسی و پیمانکاری و تلاش در راستای شکل گیری و توسعه نظام ها و تشکل های مهندسی و حرفه ای در کشور به نحوی که این انجمن به عنوان رکن معتبر و پیشگام اعتلای نهادهای صنفی و حرفه ای شناخته شود .

ج – کوشش در جهت رشد و شکوفائی و اعتلای صنعت و اقتصاد کشور و مشارکت درفرآیند تصمیم سازی و ایفای نقش هدایتی، نظارتی و نقادانه نسبت به طرح ها و برنامه های توسعه ای به ویژه در صنعت نفت و پیشنهاد طرح های ضروری و زیر بنایی بر پایه نیازهای جامعه و همکاری همه جانبه در جهت توسعه پایدار کشور به نحوی که این انجمن بتواند به عنوان نهاد کارشناس، پیشرو ، مؤثر و از ارکان برجسته تصمیم سازی در فرآیند شکوفایی صنعت نفت کشور شناخته شده و در منظر افکار عمومی به عنوان نماینده متر