تجارت ترجیحی میان ایران و گرجستان

تجارت ترجیحی میان ایران و گرجستان

انتخاب جوانان و بانوان کارافرین برتر

انتخاب جوانان و بانوان کارافرین برتر

معافیت پرداخت جریمه روادید مشمول به جریمه

معافیت پرداخت جریمه روادید مشمول به جریمه

بررسی شرایط توافقنامه تعرفی ترجیحی بین ایران و گرجستان

تشکیل کارگروه بررسی شرایط و انعقاد توافقنامه تعرفی ترجیحی بین ایران و گرجستان

ممنوعیت انجام مصاحبه در موردروابط تجاری ایران و عراق

ممنوعیت انجام مصاحبه و انتشار خبر منوط به شرایط عادی روابط تجاری ایران و عراق

تمدید اظهارنامه ها و رسیدگی های مالیاتی

تمدید اظهارنامه ها و رسیدگی های مالیاتی

معرفی وضعیت سه شرکت پالایش نفت در نیجریه

معرفی وضعیت سه شرکت پالایش نفت در نیجریه

کمک به شرکت های آسیب دیده از کرونا

کمک به شرکت های آسیب دیده از کرونا

اصلاحیه ایین نامه اجرایی قانون مالیات های مستقیم

اصلاحیه مواد فصل دوم ایین نامه اجرایی قانون مالیات های مستقیم