همایش فرصت های تجاری و سرمایه گذاری ایران و عمان

همایش فرصت های تجاری و سرمایه گذاری ایران و عمان

دوره پیشرفته 1 و 2 اصول قرادادهای تجاری بین المللی

دوره پیشرفته 1و2 اصول قرادادهای تجاری بین المللی

شیوه اجرایی قانون مالیات مستقیم جدید اعلامی سازمان مالیاتی

شیوه اجرایی قانون مالیات مستقیم جدید اعلامی سازمان مالیاتی

دوره مقدماتی روش های پرداخت بین المللی

 

دوره مقدماتی روش های پرداخت بین المللی

اولین نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی

اولین نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی