برگزاری نمایشگاه در بغداد با کسب مجوز شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

کارگاه های تخصصی برنامه حفاظت زیرساخت های بحرانی و کارگاه مدیریت پروژه

کارگاه مذاکره پیش اندیش روشی نوین فدراسیون صنعت نفت ایران

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

اعزام هیئت تجاری به سوریه در خصوص مطالبات شرکتهای ایرانی

نمایشگاه بین المللی نفتف گاز و پتروشیمی عمان