کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان ایران

کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان ایران

پیشنویس زمان پانزدهمین کنفرانس مدیریت پروژه

پیش نویس زمانبندی پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

درخواست ارسال لیست کالاها جهت تجارت با ازبکستان

درخواست ارسال لیست کالاها جهت تجارت با ازبکستان

نمایشگاه بین المللی صدور خدمات فنی و مهندسی

برگزاری نمایشگاه بین المللی صدور خدمات فنی و مهندسی و فناوری های نوین مسکن و ساختمان

همایش توسعه همکارهای اقتصادی با کشورهای همسایه

همایش توسعه همکارهای اقتصادی با کشورهای همسایه

همایش بین المللی سرمایه گذاری ازبکستان

همایش بین المللی سرمایه گذاری ازبکستان

قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

همایش بررسی فرصت های همکاری ایران و هند

همایش بررسی فرصت های همکاری ایران و هند