فراخوان برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم طراحی ایمنی و آتش نشانی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c