ششمین کنگره و نمایشگاه بین المللی صنعت حفاری ایران

چهارمین نمایشگاه بین المللی مواد شیمیایی و پتروشیمی هند

برگزاری نمایشگاه در بغداد با کسب مجوز شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

کارگاه های تخصصی برنامه حفاظت زیرساخت های بحرانی و کارگاه مدیریت پروژه

کارگاه مذاکره پیش اندیش روشی نوین فدراسیون صنعت نفت ایران

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

نمایشگاه بین المللی نفتف گاز و پتروشیمی عمان