ارتباط با صنعت گاز/ شرکت گاز

نماینده اپک : مسعود معظمی؛

 

برنامه ریزی و تشکیل کمیته های مشترک و دیدارهای دوره ای به منظور همکاری های مرتبط با مناقصه گذاری، پیگیری چالش های اعضاء، توسعه بازار و …

قائم مقام : عباس دانه پاش

ارتباط با شرکتهای پخش و پالایش و صنایع پتروشیمی

نام نماینده : علیرضا بابایی؛

برنامه ریزی و تشکیل کمیته های مشترک و دیدارهای دوره ای به منظور همکاری های مرتبط با مناقصه گذاری، پیگیری چالش های اعضاء، توسعه بازار و …

ارتباط با کارفرمایان غیر دولتی/ خصوصی

نماینده اپک: احمد معمارزاده؛

برنامه ریزی و تشکیل کمیته های مشترک و دیدارهای دوره ای به منظور همکاری های مرتبط با مناقصه گذاری، پیگیری چالش های اعضاء، توسعه بازار و …

قائم مقام: بهزاد حضرتی

تامین کالا و تجهیزات / مهندسین مشاور

نماینده اپک: محمد حلوایی؛

پیگیری چالش های شرکت های مشاور / پیگیری چالش های حوزه خرید کالا و تجهیزات و قوانین بازرگانی

قائم مقام : علیرضا بابایی

ارتباط با معاونت مهندسی نفت، دولت، نهادها و مجلس

نام نماینده : محمدرضا طبیب زاده نوری؛

شرح گسترده ارتباطات کلان با معاونت ها / پیگیری کلان چالش های اعضا /هموارسازی مسیر جذب پروژه ها

ارتباط با صنعت نفت/ شرکت نفت

نماینده اپک : محمد حلوایی؛

 

برنامه ­ریزی و تشکیل کمیته های مشترک و دیدارهای دوره ای به منظور همکاری های مرتبط با مناقصه گذاری، پیگیری چالش های اعضاء، توسعه بازار و …

قائم مقام : محمد کسائیان

راهبردی

نماینده اپک: بهزاد حضرتی؛

مدیریت و نظارت بر عملکرد کمیته ها/ تعیین نمایندگان و معرفی آنها به اتاق و دیگر تشکل ها/ عضویت و تعلیق/ شرح کار معمول هیئت رئیسه/ تقص مسئولیتها و شرح کارهای جدید/ رفع ابهام در تداخل مسئولیت ها/ ارجاع و تعیین داور
نام قائم مقام : فرزاد کرمانی / علی اکبر ادیب

ارتباط با اعضا

نماینده اپک: علی اکبر ادیب؛
تدوین نظام نامه وگردش کار کمیته ها/ برنامه ریزی/ ارتباط با اعضاء و پیگیری مطالبات و چالش ها / ورود جوانان و بسترسازی زیر شاخه مستقل جوانان/ فعالیت های دانش بنیان/ نظارت و بهینه سازی دبیرخانه انجمن/ پیگیری مصوبات
نام قائم مقام: ادموند میرزاخانیان

اعتبارات و تامین مالی / تعامل با بانکها

نماینده اپک: ادموند میرزاخانیان؛

موضوعات مربوط به توسعه مالی و ارتقاء درون سازمانی انجمن بعلاوه بستر سازی و تامین مالی از منابع داخلی و خارجی / تعامل و تبادل و ارتباط با بانکها/ ارتباط با شرکت ها و تشکل های خارجی/ صادرات و واردات خدمات M,C,P,E
نام قائم مقام : اکبر ریاضی