نوشته‌ها

گزارش اصول قواعد و فنون مذاکره و رایزنی در تشکلها

گزارش جلسه دوم اصول قواعد و فنون مذاکره و رایزنی در تشکلها

چهاردهمین مراسم بین المللی مدیریت سبز

گزارش چهاردهمین دوره مراسم بین المللی مدیریت سبز

گزارش دوره ی چالش های مشاغل سخت زیان آور و راهکار های آن

 

گزارش دوره مشاغل سخت2

گزارش منطقه آزاد تجاری قاره افریقا

 

گزارش منطقه آزاد تجاری قاره افریقا