ارزیابی استاد

[poll id=”17″]

[poll id=”18″]

[poll id=”19″]

[poll id=”20″]

[poll id=”21″]

ارزیابی محتوا

[poll id=”22″]

[poll id=”23″]

[poll id=”24″]

[poll id=”25″]

ارزیابی ساماندهی

[poll id=”26″]

[poll id=”27″]

طریقه آگاهی از دوره

[poll id=”28″]