آیین نامه عضویت

مقدمه

براساس تفويض اختيار مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 30/03/1386 به هيأت مديره انجمـن، آیین نامه عضویت تنظیم و به تصویب هیات مدیره وقت رسید. با توجه به ضرورت بازنگری و تکمیل آیین نامه قبلی، نهمین دوره هیات مدیره نسبت به ویرایش و تکمیل آیین نامه قبلی در 9 ماده اقدام نمود که مدرک حاضر می باشد.

 

 

ماده 1- هدف آیین نامه

اين آيين نامه به استناد تبصره ذيل ماده 8 اساسنامه انجمن صنفي و براساس مواد اساسنامه بـا هـدف تعيـين شرايط و نحوه رسيدگي و پذيرش درخواست عضويت متقاضيان، تدوين گرديـده تـا بـا فـراهم شـدن امكـان عضويت براي كليه متقاضيان حائز شرايط، انجمن صنفي بتواند به عنوان تشكلي فراگير در رشته هاي فعاليـت موضوع ماده 2 اساسنامه، جايگاه آرماني خود را در تحقق اهداف موضوع ماده 1 اساسنامه ارتقاء دهد.

 

ماده 2 – زمينه فعاليت

طبق ماده 2 اساسنامه، متقاضي بايستي در فعاليتهاي مهندسي، پيمانكاري يا هر دو در يك يا چنـد رشـته از رشـته هـاي زيـر فعاليـت داشته باشد:

-1-2 احداث پالايشگاه هاي نفت و گاز

-2-2 كارخانجات پتروشيمي

2-3- ايستگاههاي تراكم گاز و تلمبه خانه هاي نفت

-4-2کارخانجات توليد نفت و گاز

2-5- كارخانجات نمك زدايي نفت و شيرين سازي گاز

-6-2 خطوط لوله نفت، گاز و پتروشيمي

-7-2 انبارهاي نفت

-8-2 پايانه هاي بارگيري نفت و مايعات گازی

-9-2 سكوهاي نفتي دريايي و تأسيسات فرآيندي آن

2-10-  تأسيسات سرچاهي مربوط به نفت و گاز

2-11- تأسيسات زيربنائي مربوط به صنايع نفت، گاز و پتروشـيمي از قبيـل جـاده، فرودگـاه، بنـادر، نيروگاه، تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب، شهرسازي و نظاير آن

2-12- هرگونه فعاليت ديگري كه در زمينه هاي اكتشاف و استخراج و پالايش و انتقال و صنايع بالادستي و پايين دستي نفت صورت مي گيرد.

 

ماده 3 -شرايط عضویت

هر شرکتی با دارا بودن شرایط احراز شش گانه زیر می تواند به عضویت انجمن صنفی درآید:

شرط 1- تابعیت ایرانی داشته باشد و طبق قانون تجارت ایران در یکی از شعب ثبت شرکتها در ایران به ثبت رسیده باشد.

شرط 2- کلیه سهام شرکت متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و در بخش خصوصی باشد.

شرط 5- شخص مدیرعامل و یا حداقل یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت باید دارای تحصیلات دانشگاهی در سطح لیسانس در یکی از رشته های مربوط به موضوع ماده 2 این اساسنامه بوده و حداقل دارای پنج سال سابقه کار مستند یا مورد قبول در موضوع شرکت باشد

شرط 6- متقاضی عضویت باید متعهد به رعایت آیین نامه اخلاق حرفه ای انجمن صنفی بوده و یک نسخه از آن را مهر و امضاء و به انجمن تسلیم نماید. همچنین متعهد به اجرای مقررات اساسنامه انجمن صنفی و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی باشد.

 

ماده 4 -درخواست عضويت

4-1- متقاضي بايستي تقاضاي عضويت خود را كتباً با امضاي مجاز شركت تـسليم دبيرخانـه انجمـن نمايد .

4-2- پس از دريافت درخواست كتبي متقاضـي، دفترچـه پرسـشنامه اطلاعـات عـضويت بـه همـراه اساسنامه انجمن و آيين نامه اخلاق حرفه اي توسط دبيرخانه براي متقاضيان ارسال مي گردد.

 

ماده 5 -تكميل مدارک

متقاضي با دريافت پرسشنامه بايستي مدارك زير را تهيه و به دبيرخانه انجمن تسليم نمايد:

5-1 – پرسشنامه عضويت ارسالي انجمن كه توسط متقاضي عضويت تكميل شده است. همه صفحات پرسشنامه بايد ممهور به مهر و امضاء مجاز شركت باشد.

5-2- روزنامه رسمي آگهي تأسيس و روزنامه رسمي آخرين تغييرات شركت (شامل آخرین سرمایه ثبتی، مدیرعامل، هیات مدیره و صاحبان امضا مجاز، آدرس شرکت)

5-3- کپی آخرین صورتجلسه مجمع عمومی که نشان دهنده ترکیب سهام باشد.

5-4- کپی کارت بازرگانی یا کارت عضویت در اتاق بازرگانی

5-5- كپي آخرين مدرك تحصيلي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره

5-6- سوابق تجربي مديرعامل و اعضاء هيأت مديره

5-7-  فهرست كليه پروژه های انجام شده و يا در دست انجام با ذكر نـام پروژه، نـام كارفرمـا و محـل اجراي آن

5-7- كپي گواهینامه تشخيص صلاحيت و رتبه بندي سازمان برنامه ريزي و بودجه كشور

5-8- كپي آخرين ترازنامه شركت كه به مراجع قانوني ذيربط تسليم گرديده باشد .

5-9- يك نسخه از آيين نامه اخـلاق حرفـه اي ارسـالي انجمـن كـه كليـه صـفحات آن بـه امـضاء رسيده باشد.

5-10- رزومه، بروشور شركت و هر مدركي كه به تشخيص متقاضي براي معرفي شركت لازم باشد

5-11- معرفي نامه از يكي از اعضاي انجمن (در صورت وجود)

 

ماده 6 -كميسیون عضويت

6-1-  كميسیون عضويت متشكل است از دو نفر از بين اعضاي هيأت مديره و يا هيأت بازرسان به همراه دبير انجمن كه براي ساماندهي پذيرش متقاضيان تشكيل مي گردد .

6-2 – پرونده متقاضي عضويت پس از تكميل كليه مـدارك لازم توسـط دبيرخانـه انجمـن در كميسیون عضويت مطرح و مورد بررسي قرار خواهد گرفت و پيشنهاد كميسیون عضويت درخصوص پذيرش و يا عدم پذيرش درخواست متقاضي توسط دبير به هيأت مديره انجمن گزارش مي گردد .

 

ماده 7 -تصويب و يا رد درخواست عضويت

7-1 – هيأت مديره براساس گزارش كميسیون عضويت بـه درخواسـت متقاضـي رسـيدگي و درخـصوص رد درخواست عضويت و يا پذيرش آن و تعيين نوع عضويت (اصلي و يا وابسته) اتخـاذ تـصميم مي نمايد.

7-2- مصوبه هيأت مديره درخصوص درخواستهاي عضويت در صورتجلسه هيأت مديره درج گرديده و توسط دبير انجمن كتباً به اطلاع متقاضي رسانده مي شود.

7-3 – چنانچه متقاضي نسبت به عدم پذيرش درخواست خود اعتراض داشـته باشـد، بايـستي دلايـل و مدارك خود را حداكثر ظرف مدت يك ماه جهت بررسي مجدد به دبيرخانه انجمن تسليم نمايد.

7-4 – اعتراض هاي واصله از متقاضيان در كميسیون عضويت مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه توسط دبير انجمن جهت تعيين تكليف به هيأت مديره گزارش مي گردد.

7-5-  هيأت مديره نتايج بررسي و گزارش كميسیون عضويت را مـورد رسـيدگي قـرار داده و درخـصوص اعتراض وارده اخذ تصميم مي نمايد. مصوبه هيـأت مـديره در صورتجلـسه هيـأت مـديره درج گرديده و توسط دبير انجمن كتباً به اطلاع متقاضي رسانده مي شود.

7-6 – متقاضي عضويت كه درخواست وي مورد پذيرش قرار نگرفته باشد، مي تواند مراتب شكايت خود را در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح نمايد و تصميمات مجمع در اين زمينه قطعي است.

 

ماده 8 – عضويت وابسته یا اصلی

8-1- شرکتی که کلیه شرایط احراز شش گانه مندرج در ماده 3 را داشته باشد، می تواند می تواند به عنوان عضو اصلی پذیرفته شود.

8-2- شرکتی که شرایط احراز ردیف 1، 2 و 6 را داشته باشند، اما حداقل دو تا از شرایط احراز ردیف 3، 4 و 5 را داشته باشد، می تواند به عنوان عضو وابسته پذیرفته شود.

8-3- اعضای وابسته پس از آنکه توانستند حایز شرایط لازم گردند، می توانند درخواست خود برای تغییر عضویت از وابسته به اصلی ارائه نمایند. در این صورت مجدد کمیسیون عضویت پرونده را بررسی می نماید و در صورت تایید، درخواست را به هیات مدیره جهت تصویب ارسال می نماید.

8-4- چنانچه در بررسی های بعدی، مشخص شود که شرکتی برخی از شرایط احراز خود را از دست داده است (مثلا سهام آن به بخش دولتی واگذار شده است)، بسته به مورد عضویت اصلی می تواند به وابسته تبدیل شود یا عضویت به حالت تعلیق درآید و یا عضویت لغو گردد.

8-5  – در آیین نامه “تشخیص صلاحیت پیمانکاران” مصوبه هیات وزیران، رشته های تحصیلی “زمینه” و “مرتبط” با رشته “نفت و گاز” مشخص شده است که شامل رشته هایی مانند مهندسی نفت، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی برق، ابزاردقیق، زمین شناسی و … می باشد. رشته های تحصیلی “نامرتبط” در آیین نامه مذکور مورد قبول نمی باشند.

همچنین در آیین نامه “تشخیص صلاحیت مشاوران” مصوبه هیات وزیران، ضریب اولویت مدرک تحصیلی در تخصص گروه “نفت و گاز” مشخص شده است که شامل رشته هایی مانند مهندسی نفت، مهندسی عمران، مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک، مهندسی برق و … می باشد. طبعا رشته های تحصیلی خارج از موارد فوق که برای تخصص مشاوره نفت و گاز، امتیازآور نیستند، غیرمرتبط محسوب می گردند.

  مصوبه هیات مدیره در سال ۱۴۰۱

لینک دانلود