نام شرکت بستاب بنا
نام مدیر مهندس خسرو وکیل رعیت
نوع شرکت سهامی خاص
www.bastabbana.com
تاریخ ثبت ۷۲/۸/۱۹
تلفن 88713162-88710434- 88710826 صندوق پستی
فکس 88710056 پست الکترونیک info@bastabbana.com
آدرس تهران – خیابا ن خا لد استانبولی (وزرا) – خیابان ششم – پلا ک 15 – کد پستی 1511747163