نام شرکت دانیال پترو
نام مدیر مهدی کاری
نوع شرکت سهامی خاص
تاریخ ثبت
تلفن 88901615 صندوق پستی
فکس پست الکترونیک
آدرس