نام شرکت ساریاک
نام مدیر دکتر رافی پایچوک
نوع شرکت سهامی خاص
www.sariak.com
تاریخ ثبت ۶۹/۵/۲۰
تلفن 88733812-3 صندوق پستی 1533916464
فکس 88764455 پست الکترونیک info@sariak.com
آدرس تهران- خیابان خرمشهر-خیابان عشقیار- خیابان دوازدهم- شماره ۲۴