نام شرکت شرکت مهندسان مشاور ستیران
نام مدیر دکتر عبدالکریم خواجه موگهی
نوع شرکت سهامی خاص
www.scetiran.com
تاریخ ثبت ۵۲/۲/۲۴
تلفن 88050150 کد پستی 1993653931
فکس 88050150 پست الکترونیک info@scetiran.com
آدرس تهران- َشیخ بهایی شمالی، کوچه عرفی شیرازی، پلاک 27

آیتم اول

آیتم دوم