نام شرکت سروش انرژی پارسیان
نام مدیر آقای کریم کبیری
نوع شرکت سهامی خاص
www.sepcompany.ir
تاریخ ثبت
تلفن  44895976 صندوق پستی
فکس 44437451 پست الکترونیک info@sepcompany.ir
آدرس تهران، جنت آباد مرکزی-نبش خیابان اقاقیا پلاک 242 – مجتمع کوروش طبقه پنج واحد 43

اعضای هئیت مدیره شرکت سروش انرژی پارسیان

آقای کریم کبیری مدیرعامل و نایب رئیس هئیت مدیره
آقای سعید شهرا رئیس هئیت مدیره
امین زمانی عضو هئیت مدیره