نام شرکت شرکت گاز تک ایرانیان
نام مدیر بهروز خسرویار
نوع شرکت سهامی خاص
تاریخ ثبت
تلفن 22656401 صندوق پستی
فکس 22656411 پست الکترونیک info@gastechiran.com
آدرس تهران، پارک وی به سمت چمران جنوب- کنارگذرجوانان- خیابان ج – کوچه یکم- پلاک دو