نام شرکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال (مپصا)
نام مدیر مهندسی عبدالحسین شریفی
نوع شرکت
www.mapsaeng.com
تاریخ ثبت
تلفن صندوق پستی
فکس پست الکترونیک