نام شرکت مهندسین مشاور هامون گستر صنعت
نام مدیر داوود کرکه آبادی
نوع شرکت سهامی خاص
تاریخ ثبت
تلفن 88534673-8 صندوق پستی 1555817411
فکس 88515630 پست الکترونیک
آدرس شریعتی کوچه بسطامی پ 15 ط 1و2