نام شرکت موجان
نام مدیر مهندس رضا سردشتی
نوع شرکت سهامی خاص
تاریخ ثبت
تلفن 22778366 صندوق پستی
فکس پست الکترونیک
آدرس تهران ، خیابان پاسداران ، نیستان چهارم ، شماره 7 صندوق پستی : 53111 – 19469