لینک دانلود گزارش مرتبط با موضوع جایگاه بخش خصوصی در حمکرانی بخش های نفت و نیرو :

امیر یوسفیان

پیمان مولوی

حسن صابری