بند17 ماده 6

رسیدگی و حل و فصل اختلافات فیمابین اعضاء و یا فیمابین اعضاء با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (در صورت پذیرش طرف مقابل) از طریق حکمیت و داروری

اعضاء هیات داوری

آقای مهندس حسن نداف

سمت: رئیس

آقای مهندس سید رضا جلالی

سمت: نائب رئیس

آقای مهندس علی پاک نژاد

سمت: منشی

آقای مهندس مهرداد مترجمی

سمت: عضو

آقای مهندس علی اصغر گلسرخی

سمت: عضو

آقای مهندس سراچی

سمت: مشاور امور حقوقی و قراردادی