صفحه دانلود خبرنامه انجمن اپک – مهر ماه 1400


شماره یک: (( پارادوکس نفت و توسعه ))

بـه قلـم مهنـدس فــرزاد کــرمانـی


برای دریافت آن بر روی متن

خبرنامه مهرماه 1400

و یا آیکون زیر کلیک نمائید: