شورای سیاستگذاری آموزش :


  • طبق بند 12 ماده 6 اساسنامه، یکی از وظایف اساسی انجمن عبارت است از “اعتلای سطح علمی و فنی و حرفه ای اعضاء از طریق ارتباط و همکاری مستمر با مراکز و نهادهای علمی و حرفه ای و انتقال تجربیات و نتایج مطالعات در مورد نیازهای فنی و حرفه ای و ارائه طرح ها و روش های نوین علمی و اجرایی و … و توسعه منابع انسانی از طریق آموزش و یادگیری مداوم سازمانی”

اهداف:

توانمندی سازی اعضای انجمن از طریق برگزاری دوره های آموزشی و به اشتراک گذاری ایده ها، تجربیات و دانش آموخته ها


  • سیاستگذاری و برنامه ریزی های کلان انجمن در حوزه آموزش، زیر نظر “شورای سیاستگذاری آموزش” انجام می شود.
  • شورای سیاستگذاری توسط هیات مدیره تعیین می گردد.

حدود وظایف و اختیارات شورای سیاستگذاری آموزش عبارت است از:


o تعیین خط مشی، سیاست ها، اولویت ها و رویکردهای انجمن در حوزه آموزش

o تصویب برنامه دوره ها و تقویم آموزشی

o تصویب روش برگزاری دوره ها (حضوری/مجازی) و محل آن

o تصویب سیاست انجمن در برگزاری دوره ها به صورت رایگان یا غیررایگان

o نظارت کلان بر محتوای آموزش ها از نظر رعایت استانداردها و شان حرفه ای و تخصصی، همسویی با سیاست های کلان انجمن و …

o نظارت کلان بر نحوه برگزاری دوره ها از نظر کیفیت برگزاری دوره، کیفیت تدریس، محتوای آموزشی و میزان رضایت شرکت کنندگان در دوره

o انعقاد تفاهمنامه و قرارداد همکاری با مراکز آموزشی، حرفه ای و تخصصی

o دعوت از اعضا و جلب مشارکت ایشان برای همکاری در برگزاری دوره های آموزشی، به اشتراک گذاری ایده ها، تجربیات و دانش آموخته ها در سازمان و پروژه ها

o تصمیم گیری درباره حضور انجمن در کنفرانس های علمی و تخصصی و حمایت از آن ها

o بسترسازی برای حضور اعضای انجمن در سیمنارها و کنفرانس ها با مزایای ویژه

  • امور اجرایی مربوط به آموزش، از قبیل برگزاری دوره های آموزشی و … توسط واحد آموزش دبیرخانه انجام می شود.

ادموند میرزاخانیان

رئیس شورای سیاستگذاری آموزش

 

نام اعضا

سمت

نام اعضا

سمت

نام اعضا

سمت

نام اعضا

سمت