شورای سیاستگذاری نشریه نفت و توسعه:

  • طبق بند 18 ماده 6 اساسنامه، یکی از وظایف اساسی انجمن عبارت است از “انتشار نشریه ادواری و سایر انتشارات مرتبط با اهداف انجمن صنفی به منظور اطلاع رسانی و ارتقای آگاهی و دانش عمومی اعضا و سایر مخاطبین.”.

اهداف:

آگاهی بخشی و توانمندی سازی اعضای انجمن از طریق انتشار نشریه و به اشتراک گذاری ایده ها، تجربیات و دانش آموخته ها و نقد برنامه ها و عملکردها


  • در این راستا، نشریه “نفت و توسعه” توسط دبیرخانه انجمن منتشر می گردد که صاحب امتیاز آن، انجمن می باشد.
  • مدیرمسئول نشریه، یکی از اعضای هیات مدیره یا دبیر انجمن خواهد بود که توسط هیات مدیره تعیین می گردد.
  • شورای سیاستگذاری توسط هیات مدیره تعیین می گردد.

حدود وظایف و اختیارات شورای سیاستگذاری نشریه عبارت است از:

o تعیین خط مشی، سیاست ها و رویکردهای کلان نشریه

o تعیین توالی انتشار نشریه (گاهنامه، فصلنامه، ماهنامه و …)

o تعیین روش چاپ نشریه (الکترونیکی/کاغذی)

o انتخاب هیات تحریریه

o تعیین روش توزیع نشریه (بین اعضا، ارگان های دولتی، سازمان های کارفرمایی، سایر انجمن ها و تشکل ها و …)

o نظارت کلان بر محتوای نشریه از نظر رعایت استانداردها و شان حرفه ای و تخصصی، همسویی با سیاست های کلان انجمن و …

o ارائه گزارش عملکرد به هیات مدیره و اعضا

o دعوت از اعضا و جلب مشارکت ایشان در تولید محتوا، تهیه مقاله، حضور در مصاحبه ها و … با همکاری واحد روابط عمومی انجمن

  • امور اجرایی مربوط به تدوین، چاپ و توزیع نشریه، توسط واحد “انتشارات” دبیرخانه انجام می شود.

 

محمد حلوائی

رئیس شورای سیاستگذاری نشریه نفت و توسعه

 

نام اعضا

سمت

نام اعضا

سمت

نام اعضا

سمت

نام اعضا

سمت