ماده 38- شورای عالی

این شورا  از اعضای هیات مدیره های ادواری قبلی انجمن از بدو تاسیس تشکیل می شود.وظیفه این شورا ارائه نظرات مشورتی و راهبردی و کمک به هیات مدیره انجمن در جهت پیشبرد اهداف انجمن می باشد،آیین نامه تشکیل جلسات و اداره شورای عالی در اولین دوره آن توسط خود شورای عالی تنظیم و تصویب می شود.