دبیرخانه انجمن اپک
آدرس: تهران، خردمند شمالی، خیابان هجدهم، پلاک 13، کد پستی: 15858-96571
تلفن: 2-88318701 فکس: 88824669
ایمیلinfo@irapec.com
وب سایت: www.irapec.com
APEC Secretariat
Association of Petroleum Industry Engineering & Construction Companies-APEC
Tel:(+9821) 88318701-2
Fax:(+9821) 88824669
Email:    Info@irapec.com
Website: www.irapec.com
Address: #13, 18th Street, N. Kheradmand Ave. Tehran- 15858-96571, Iran