نام و نام خانوادگی : ادموند ميرزاخانيان       تاریخ تولد : 14/09/1351

الف- سوابق تحصیلی :

كارشناسي ارشد علوم اقتصادي (گرايش توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي)، كارشناسي علوم اقتصادي (گرايش اقتصاد نظري)، كارشناسي مهندسي كامپيوتر

سوابق شغلی

سوابق شغلی
شرکت سمت توضیحات
شرکت مهندسين مشاور سنجش امكان طرح مديرعامل و نايب رئيس هيأت مديره فروردين‌ماه 94 تاكنون
شرکت مهندسين مشاور سنجش امكان طرح مديرعامل و عضو هيأت مديره فروردين‌ماه 80 تا فروردين​ماه 94
فدراسيون صنعت آب عضو هيأت مديره آذرماه 94 تاکنون
جامعه مهندسان مشاور ايران عضو هيأت رئيسه و دبير دوم جامعه مهندسان مشاور ايران ارديبهشت ماه 92 تا خرداد ​ماه 95
جامعه مهندسان مشاور ايران عضو شوراي مديريت جامعه مهندسان مشاور ايران ديماه 85 تا خرداد ماه 95
كانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانكي عضو شوراي عالي (دوره​هاي اول و دوم) بهمن​ماه 86 تا ارديبهشت​ماه 92
شرکت مهندسين مشاور سنجش امكان طرح رييس هيأت مديره و مدير مالی- اداري فروردين‌ماه 77 تا فروردين​ماه 80
شرکت مهندسين مشاور گنو مدير پروژه مطالعات فروردين‌ماه 76 تا فروردين‌ماه 77
شركت رشد صنعت مدير كنترل پروژه مردادماه 75 تا دي‌ماه 75
مركز تحقيقات استراتژيك نهاد رياست جمهوري محقق ارشد مطالعات شهريورماه 74 تا مردادماه 75
سفارت يونان بخش بازرگاني مشاور اقتصادي دي‌ماه 71 تا دي‌ماه 73
شركت ريسندگي و بافندگي قيطان مدير R & D فروردين‌ماه 70 تا اسفندماه 74

مقالات و کارهای تحقیقاتی

د- مقالات و کارهای تحقیقاتی
1-     تحليل وضعيت اقتصاد ايران از ديدگاه حرفه مهندسين مشاور- فصلنامه جامعه مهندسان مشاور ايران- بهار 1391
2-     يافته‌هاي يك نظر‌سنجي درباره اخلاق حرفه‌اي مهندسان مشاور- فصلنامه جامعه مهندسان مشاور ايران- زمستان 1390
3-     تدوين مدل معماري سازماني(تجربه يك شركت بين‌المللي پيمانكاري مهندسي)- ارائه شده در اولين كنفرانس سازمان‌هاي هلدينگ-1390
4-     امكان‌سنجي مالي پروژه گردشگري(مطالعه موردي: مجتمع اقامتي آب درماني و تجاري سرعين)- ارائه شده در كنفرانس بين‌المللي اقتصاد و مديريت گردشگري- 1390
5-     راهكارهاي مشاركت بخش خصوصي در ايران با توجه به تجربيات جهاني- فصـلنامه جامعه مشـاوران- شماره 23
6-     تجربيات ايران در رويارويي با جهاني شدن- راهبردي براي يكپارچه‌سازي مهندسان مشاور كوچك و متوسط، چارچوب قانوني و حقوقي موفقيت آنها- ارائه شده در سمينار FCIC- قاهره، مصر خرداد80، فصلنامه جامعه مشاوران- شماره 12
7-     امكان‏سنجي اقتصادي و روش‌محاسبات- مطالعةموردي- دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات بهمن79
8-     الزامات و پيامدهاي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني- ارائه شده به سمينار FCIC- تهران، بهمن 77
9-     مقاله ارائه شده به سمينار اقتصادي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز- دي ماه 74، «اندونزي رهيافت تازه در توسعه»
10- ديدگاه نوين در استراتژي‌هاي توسعه،‌ تجارب كشورهاي آسياي جنوب‌شرقي، فصلنامه راهبردي مركز تحقيقات استراتژيك نهاد رياست جمهوري، شماره 7 – تابستان 74
11- مقالة «اندونزي جهش 1986» ماهنامه تازه‏هاي اقتصاد، ماهنامه علمي- اقتصادي و بانكي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران شماره 44- فروردين 74
12- مقالة بيكاري، ماهنامه تازه‏هاي اقتصاد، ماهنامه علمي- اقتصادي و بانكي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران/ شماره 35 آذر 73
13- مقاله تحقيقاتي ارائه شده به كلاس توسعه اقتصادي دانشگاه آزاد اسلامي«جايگاه كشاورزي در توسعه اقتصادي ايران»- دي 73
14- مقاله تحقيقاتي، مقايسه الگوهاي تطبيقي توسعه اقتصادي كشورهاي مالزي، اندونزي، تركيه و چين با ايران – دي ماه 73
15- مقالة «سرمايه‏گذاري خارجي» راهي به سوي توسعه يا بن‏بست اقتصادي- پاييز 72

عضویت در انجمن های تخصصی

ه- عضویت در انجمن های تخصصی
·       انجمن مشاوران مديريت ايران
·       انجمن مديران فني و اجرايي- عضو علي‌البدل
·       كانون دانش‌آموختگان اقتصاد ايران
·       انجمن اقتصاددانان ايران
·       انجمن مهندسين صنايع
·       انجمن مديريت ايران
·       جامعه مهندسان مشاور ايران – عضو شوراي مديريت (دوره​هاي چهاردهم و پانزدهم)
·       جامعه فارغ‌التحصيلان ارامنه دانشگاه‌هاي ايران
·       فدراسيون مشاوران كشورهاي اسلامي FCIC
·       كانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانكي  عضو شوراي عالي (دوره​هاي اول و دوم)
فدراسيون بين‌المللي مهندسان مشاور FIDIC