الف) مشخصات فردي                               

نام و نام خانوادگی:     علی اکبر ادیب

نام پدر: محمد حسن

تاريخ تولد: 30/09/1332

ایمیل: scr@igwdc.com

ب) وضعيت تحصيلي

اطلاعات مربوط به مدارك تحصيلي :

عنوان مدرك: لیسانس فنی مهندسی    رشته تحصيلي: مکانیک    سال اخذ مدرك : 1356

نام دانشگاه يا مركز آموزشي: مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی (موسسه عالی تکنیکوم تهران)

سوابق كاري و سابقه عضویت در سایر انجمن ها و تشکل ها

سوابق كاري و سابقه عضویت در سایر انجمن ها و تشکل ها
توضیحات سمت عنوان شغلی
مدیرعامل موسس شرکت توسعه آب و گاز ایران
پخش فرآورده های نفتی ، انتقال گاز ، مهندسی مخزن انجام پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی، مدیریت پروژه، شرکت یا سازمان ، بازرگانی و بین المللی
عضو انجمن سندیکای شرکت های تأسیساتی و صنعتی
اتحادیه صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی و صنایع انرژی ایران
انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی (APEC)