انجمن شرکت های مهندسی وپیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی (APEC) در پی گسترش فعالیتهای خود در زمینه احقاق حقوق اعضای محترم نسبت به انجام خدمات مشروح زیر اقدام می نماید. اعضای محترم می توانند جهت استفاده از خدمات مورد اشاره با دبیرخانه انجمن تماس حاصل فرمایند.