انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت ، گاز و پتروشیمی متشکل از شرکت های فعال بخش خصوصی در عرصه مهندسی و اجرای طرح ها و پروژه های صنعت نفت است که در سال 1379 تأسیس گردیده و در حال حاضر دارای 292عضو می باشد. ساختار انجمن شامل مجمع عمومی، هیئت مدیره، هیئت بازرسان، هیئت داوری و کمیته های تخصصی و کارشناسی می باشد که با هدف کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء از یکسو، و همکاری همه جانبه با دولت بویژه وزارت نفت در برنامه ریزی و اجرای طرح های توسعه صنعت نفت کشور از سوی دیگر، فعالیت می نمایند. این انجمن از کلیه شرکت های فعال بخش خصوصی درعرصه مهندسی و اجرای پروژه های صنعت نفت دعوت می نماید که به منظور برخورداری از حمایت های صنفی و همکاری و همیاری در جهت منافع ملی که بی شک منافع صنفی را نیز حاصل می نماید، به انجمن خود بپیوندند.

نمودار سازمانی انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی

دبیرخانه انجمن اپک
آدرس: تهران، خردمند شمالی، خیابان هجدهم، پلاک 13، کد پستی: 15858-96571
تلفن: 2-88318701 فکس: 88824669
ایمیل: info@irapec.com
وب سایت: www.irapec.com

APEC Secretariat
Association of Petroleum Industry Engineering & Construction Companies-APEC
Tel:(+9821) 88318701-2
Fax:(+9821) 88824669
Email:    Info@irapec.com
Website: www.irapec.com
Address: #13, 18th Street, N. Kheradmand Ave. Tehran- 15858-96571, Iran