نامه انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی درخصوص موضع انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی ایران درباره قطعات کنترل ساخت داخل ‎‎تقدیم می شود؛ لطفا ملاحظه فرمایید: