کمیته راهبردی :


اهداف:

تدوین برنامه های کلان انجمن از طریق:


 • بازتعریف فلسفه وجودی، ماموریت و چشم انداز انجمن
 • تدوین اهداف، برنامه ها، اقدامات و بودجه انجمن و هر یک از کمیته های تخصصی و دبیرخانه در دوره سه سال هیات مدیره (04-1401)
 • تعریف شاخص های کلیدی اندازه عملکرد (KPI) به منظور ایجاد امکان اندازه گیری و ارزیابی عملکرد انجمن در حوزه های مختلف

سازماندهی مجدد و اصلاح ساختار انجمن از طریق:


 • بازنگری در ساختار سازمانی انجمن، تشکیل کمیته های تخصصی و تدوین شرح وظایف کمیته ها و دبیرخانه
 • به کار گیری نفرات مورد نیاز در دبیرخانه با همکاری دبیر انجمن
 • تدوین فرآیندها، شیوه نامه ها و گردش کار کمیته ها
 • بررسی و (در صورت نیاز) ارائه پیشنهاد به مجمع برای اصلاح و تکمیل بندهایی از اساسنامه
 • تشکیل شورای عالی ادوار برای استفاده بهینه از تجربیات و دانش آموخته های هیات مدیره های دوره های قبل

ایجاد هماهنگی، یکپارچگی و همسویی بین فعالیت های متنوع انجمن، کمیته ها و دبیرخانه از طریق:


 • تهیه دستور جلسات هیات مدیره، راهبری جلسات و تعیین اولویت های کاری
 • تدوین و اجرای نظام گزارش دهی

o گزارش عملکرد کمیته ها و دبیرخانه به هیات مدیره

o گزارش عملکرد هیات مدیره به اعضا و مجمع به صورت دوره ای و موردی

 • رفع ابهام در تداخل مسئولیت ها
 • حل اختلافات و تعارضات احتمالی بین اعضا و انجمن، بین هیات مدیره و در صورت لزوم ارجاع امر به داوری و حکمیت

پایش و کنترل عملکرد کمیته ها و دبیرخانه از طریق:


 • نظارت بر عملکرد کمیته ها و دبیرخانه در چارچوب برنامه های مصوب
 • بررسی منظم گزارش های کمیته ها و ارائه بازخورد برای اقدامات اصلاحی لازم
 • ارائه گزارش عملکرد به هیات مدیره و اعضا

صیانت از جایگاه حرفه ای انجمن و ارزش های اخلاق آن از طریق:


 • مراقبت از مراودات انجمن با سایر ارگان ها و نهادها، اعضا و سایر تشکل ها و ارائه تذکرات لازم
 • مراقبت از حفظ ارزش های اخلاقی و شان و منزلت انجمن توسط اعضای هیات مدیره و دبیرخانه

محمد حلوایی

رییس کمیته راهبردی

نام اعضا

سمت

نام اعضا

سمت

نام اعضا

سمت

نام اعضا

سمت