آقای مهندس مرتضوی مقدم

سمت: رئیس کمیسیون
نام شرکت: سازه پاد
آقای مهندس شارقی

سمت: نایب رئیس کمیسیون
نام شرکت: بینا
آقای مهندس مهندس محسن بیات

سمت: دبیر کمیسیون
نام شرکت: استیم
آقای مهندس میر فصیحی

سمت: عضو کمیسیون
نام شرکت: طراحان ادیب صنعت
آقای مهندس کشمیری پور

سمت: عضو کمیسیون
نام شرکت: تهران برکلی