عنوان کمیته توسعه بازار و هماهنگ کننده تشکیل مشارکت ها و کنسرسیوم ها

مسئول کمیته  توسعه بازار : مهندس مترجمی