آقای مهندس امام جمعه زاده

سمت : دبیر کمیسیون همکاری با بانک تجارت
آقای مهندس ریاضی

سمت : عضو کمیسیون
آقای مهندس بخشایش

سمت : عضو کمیسیون
آقای مهندس آذرکیا

سمت : عضو کمیسیون
آقای مهندس بابایی

سمت : عضو کمیسیون