کمیته ها

  • نماینده اپک: ادموند میرزاخانیان؛ موضوعات مربوط به توسعه مالی و ارتقاء درون سازمانی انجمن بعلاوه بستر سازی و ...
  • نماینده اپک: علی اکبر ادیب؛ تدوین نظام نامه وگردش کار کمیته ها/ برنامه ریزی/ ارتباط با اعضاء و پیگیری مطالبات و...
  • نماینده اپک: بهزاد حضرتی؛ مدیریت و نظارت بر عملکرد کمیته ها/ تعیین نمایندگان و معرفی آنها به اتاق و دیگر تشکل ...
  • نماینده اپک : محمد حلوایی؛   برنامه ­ریزی و تشکیل کمیته های مشترک و دیدارهای دوره ای به منظور همکاری های م...
  • نام نماینده : محمدرضا طبیب زاده نوری؛ شرح گسترده ارتباطات کلان با معاونت ها / پیگیری کلان چالش های اعضا /هموار...
  • نماینده اپک: محمد حلوایی؛ پیگیری چالش های شرکت های مشاور / پیگیری چالش های حوزه خرید کالا و تجهیزات و قوانین ب...
  • نماینده اپک: احمد معمارزاده؛ برنامه ریزی و تشکیل کمیته های مشترک و دیدارهای دوره ای به منظور همکاری های مرتب...
  • نام نماینده : علیرضا بابایی؛ برنامه ریزی و تشکیل کمیته های مشترک و دیدارهای دوره ای به منظور همکاری های مرتبط...
  • نماینده اپک : مسعود معظمی؛   برنامه ریزی و تشکیل کمیته های مشترک و دیدارهای دوره ای به منظور همکاری های مر...