گزارش جلسه علني مجلس در تاریخ 1401/08/24 به همراه ضمائم آن به شرح ذیل می باشد: