گزارش جلسه کارگروه توسعه فناوری و فعالیت های دانش بنیان اپک