نماینده اپک: آقای طبیب زاده

قائم مقام: آقای طاهری خرم آبادی

توضیحات:

ﺷﺮح ﮔﺴﺘﺮده ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﻼن ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎ/ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﻼن چالش های اعضا/ هموار سازی مسیر جذب پروژه ها