دوره آموزشی آشنایی با اصول حمل و نقل بین المللی

1206

نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری عراق – بغداد

1204

دعوتنامه مشارکت در نمایشگاه بین المللی الجزایر

1192

برگزاری نمایشگاه تجاری بین المللی کادونا (نیجریه)

1191

ابلاع نامه شماره 117000/24-وزیر امور اقتصادی و دارایی

1187