جلسه هیئت مدیره اپک با اعضای کمیسیون انرژی اتاق تهران