ارتباط با اعضا

ارتباط با شرکتهای پخش و پالایش و صنایع پتروشیمی

برنامه ریزی و تشکیل کمیته های مشترک و دیدارهای دوره ای به منظور همکاری های مرتبط با مناقصه گذاری، پیگیری چالش های اعضاء، توسعه بازار و …

ارتباط با کارفرمایان غیردولتی/خصوصی

نام نماینده: احمد معمارزاده
برنامه ریزی و تشکیل کمیته های مشترک و دیدارهای دوره ای به منظور همکاری های مرتبط با مناقصه گذاری، پیگیری چالش های اعضاء، توسعه بازار و …

راهبردی

احمد معمارزاده