شرایط و ضوابط

  1. مفاد مندرج در اساسنامه مورد پذیرش است و این شرکت متعهد به رعايت آن می باشد.
  2. مفاد مندرج در نظامنامه اخلاق حرفه ای مورد پذیرش است و این شرکت متعهد به رعايت آن می باشد.